Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Email
Home
Hobby
Pictures
Links
Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii
Oddział Polskiego
Towarzystwa Historycznego

ul. Szewska 49
50-139 Wrocław

Wrocławskie Towarzystwo Miłosników Historii jest wydawcą
"Śląskiego Kwartalnika Naukowego Sobótka", por. zob. strona Sobótki
Poza tym:
1. Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 1-4, Wrocław 2014
2. Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski (red.), Źródła i materiały do badań nad kasatami klasztorów z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego i ziemi chełmińskiej (XIX i XX w.) (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 1), Wrocław 2015
3. Maria Kałamajska-Saeed, Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w Grodnie. Inwentarz z 1925 r. i stan współczesny (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 2), Wrocław 2015
4. Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki w podwarszawskiej Pradze z lat 1666–1717, wydał Łukasz Truściński, współpraca Paweł Klint (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 3), Wrocław 2015
5. Z monetą przez wieki, red. Marek Derwich, Wrocław, WTMH, 2014, ss. 114
OKŁADKA, SPIS TREŚCI, INFO, przykładowa strona 1, przykładowa strona 2. Do nabycia w siedzibie WTMH, podczas odczytów (cena 25 zł) oraz na zamówienie (cena 30 zł, dla członków WTMH - 20 zł).
6. Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej = De monasterio in oeconomiam medii et recentoris aevi posito et agente, red. Marek Derwich (Opera ad historiam monasticam spectantia, Series I: Colloquia 9), Wrocław, WTMH, LARHCOR, 2013
7. O historii Wrocławia i Śląska inaczej, t. 1, red. Marek Derwich, Wrocław, WTMH, 2012, ss. 144
OKŁADKA, SPIS TREŚCI, FOTO-PREZENTACJA. Nakład wyczerpany.
8. Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, redakcja naukowa = scientific editors Marek Derwich, Marek L. Wójcik, Wrocław, Wyd. WTMH, 2010, ss. 242
Dostępne on-line TEKST.
Nakład wyczerpany.